A esencia

O proxecto da Chave súmase ao esforzo colectivo de lle dar valor e prestixio á lingua galega.

A Chave quere contribuír a que sexamos unha sociedade con maior consciencia lingüística, máis animada a coñecer e a usar o galego.

Os obxectivos

A Chave fornece léxicos sobre fauna e flora e ligazóns da Internet sobre a lingua e a sociedade.

Nos vindeiros anos estes recursos hanse de ir acrecentando, para alén de dar á luz o dicionario de galego da Chave (en liña).

 

Recursos léxicos da Chave

En revisión :

En preparación :

Recursos externos sobre a lingua galega

Dicionarios:

Dicionario elaborado pola Real Academia Galega (RAG). Inclúe sinónimos, antónimos, a conxugación dos verbos e a pronuncia das palabras. Ten máis de 53.000 entradas.

Inclúe dicionarios, léxicos e glosarios dunha chea de obras lexicográficas sobre a lingua galega, elaboradas desde 1745 até a actualidade. Achéganos o que aparece en cada obra sobre o significado da palabra galega procurada. Coordinado polo profesor Antón Santamarina (ILG).

Dicionario na normativa ortográfica reintegracionista (CL-AGAL), obra do profesor Isaac Alonso Estraviz. Tamén permite a pesquisa na normativa ILG-RAG. Inclúe sinónimos. Ten máis de 130.000 entradas.

Baseado no dicionario elaborado por Ir Indo Edicións no ano 2003. Está dispoñíbel na rede desde o ano 2013, como portal da Xunta de Galicia. Inclúe a conxugación dos verbos e aplica criterios propios no tratamento dos empréstimos lingüísticos e da terminoloxía.

Terminoloxía:

Banco de terminoloxía elaborado polo Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da Universidade de Santiago de Compostela (USC), a partir dunha montoeira de léxicos e vocabularios. Especifica a área temática e dános a correspondencia do termo noutra/s lingua/s.
Banco de terminoloxía do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH). Inclúe información conceptual e ofrece a equivalencia do termo noutra/s linguas/s.

UN MUNDO EN GALEGO

presentado pola Chave